Akdeniz Üniversitesi

 

yon

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetim ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AKTOBİM): Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji  Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

d)Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1)  Merkezin amacı, tohum ve diğer tüm bitkisel üretim materyallerinin ıslahı, iyileştirilmesi, adaptasyonu ve üretimi konusunda çalışmalar yapmak ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları biyoteknolojik yöntemler kullanarak çözmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1)  Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Çeşitlerin ıslahı ve iyileştirilmesi konusunda geleneksel ve biyoteknolojik yöntemler kullanarak araştırmalar yapmak,

b) Islah edilmiş yeni çeşitlerin adaptasyonu konusunda çalışmalar yapmak,

c) Tarım ve biyoloji bilimleri alanında, temel uygulamalı ve biyoteknolojik araştırmalar yapmak; araştırmacılar ve kuruluşlarca bu konuda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak,

ç) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak,

d) Tohumculuk ve tarımsal biyoteknoloji konularında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve bunlarla işbirliğini geliştirmek,

e) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

f) Merkezin araştırma için gerekli olanaklarını arttırma ve yenilenmesi konularında çalışmalar yapmak.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

 

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, tohumculuk veya tarımsal biyoteknoloji konusunda çalışmalar yapmış olan ve tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, iki yıllık bir süre için, Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu Üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak seçebilir. Müdür olmadığı zaman yerine yardımcısı vekalet eder. Merkez Müdürü, kesintisiz 6 aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri aşağıdaki gibi sıralanır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamaya koymak,

ç) Yönetimi altındaki birimleri merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Her takvim yılı sonunda Merkezin faaliyet raporunu düzenleyip Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Yönetim Kurulu ile birlikte merkezin yıllık bütçesini hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

 

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş üyeden oluşur. Müdür dışında kalan dört üye Müdür tarafından önerilen ve tam gün çalışan sekiz öğretim elemanı aday arasından ve iki yıllık bir süre için Rektör tarafından seçilerek görevlendirilir. Müdürün görevi herhangi bir şekilde sona erince, Yönetim Kurulunun da görevi sona ermiş olur. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir. Merkez Müdürünün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçı Rektör tarafından görevinden alınabilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ve çoğunluk sağlanarak ayda en az bir kez toplanır. Kararlar, kurula katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

 

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır.

a) Merkez Müdürünün yazılı çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanarak, merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak,

b) Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek. Sunulan raporları değerlendirmek ve bir sonraki dönemin çalışma programını düzenlemek,

c) Merkeze verilen projelerin bilimsel yönünü inceleyerek yeterli bulunan projelerin başvuru sırasına göre merkez olanaklarından yararlanmasını karara bağlamak,

ç) AKTOBİM bütçesini hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman, makine, teçhizat ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

 

Merkezin adı

MADDE 14 – (1) Uluslararası iletişimlerde Merkezin adı “Akdeniz University Seed and Agricultural Biotechnology Research and Development Center” olarak geçer.

 

Merkeze ait taşınır ve taşınmaz mallar ile bütçenin devri

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik ile Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi adı altında birleştirildiğinden, her iki Merkeze ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile bütçeleri, Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezine devredilmiştir.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 17 – (1) 3/5/1998 tarihli ve 23331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği ve 17/7/1998 tarihli ve 23405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

_____________________________________________________

16/08/2009 tarih ve 27321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

 

M-35

Sayfa Özeti: Yönetmelik

Anahtar Kelimeler:

 

Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tel : 0.242.310.65.79, 0.242.310.65.38 e-posta : cikten@akdeniz.edu.tr